مدرسه مجازی علوم ارتباطات و روابط عمومی
آموزشی و خبری 


ارتباطات تصویری:
1-   مبانی شناخت عناصر اولیه تصویری
2-   زیبا شناسی تصویر (در ارتباطات)
3-   انواع تصویر بعنوان نشانه و رمز –علامت و سمبل و استعاره
آشنایی با عناصر اولیه تصویر
1-  
3
2
1 نقطه: تعریف وانواع آن و انرژی نقطه: نقطه ساده ترین و معجز ترین و اولین عنصر بصری که از لحاظ ریاضی فاقد عرض،طول و عمق می باشد.
1-نقطه وقتی در پایین قرار می گیرد سنگین است
وقتی در راست قرار میگیرد احساس سبکی دارد چون

بعد می سازد
خط ساخته است و در اصطلاح خط تجسمی
سطح ساخته است راست قویتر است و برعکس
2-نقطه وقتی در بالا قرار می گیرد سبک است
3-چون در وسط است خنثی است.
*در هنر ها هرچه به سمت راست ،سمت حق است و چپ باطل
انواع نقطه:
     نقطه تو خالی: منفی یا سبک
     نقطه تو پر: مثبت یا سنگین
 
 
2-خط : تعریف: تعریف: دومین عنصر بصری است که از لحاظ ریاضی فقط دارای طول می باشد

خط منحنی
خط شکسته
خط مستقیم
تعادل نسبی یا متعادل ناپایدار
متعادل یا پایدار مطلق
ناپایدار
خطوط منحنی : نرم و مهربان هستند. مسجد جامع اصفحان
خطوط شکسته: خشن هستند.
خطوط مستقیم: خنثی هستند
خطوط از سه روش :
 الف)تکثیر نقطه               .-.-.-.-.-.-.-.                          
ب)اتصال دو نقطه          . ــــــــ .
ج) از طریق انرژی بیرونی که به نقطه وارد میشود       ـــــــــــــ.
 
3-  سطح : با تکثیر نقطه ها و خط ها  میتوان سطح به وجود آورد.
...........................................
..........................................
.........................................
.                    .
         .
 
تعریف: سومین عنصر بصری است که از لحاظ ریاضی دارای طول وعرض می باشد

زرد
آبی
قرمز  
 
زرد: رنگ خطر است
قرمز: متعادل(اشتهاآور)
آبی: آرام بخش
انواع سطوح:
سطوح مثبت: پیش رونده هستند(برجسته هستند و ارزش تصویری زیادی دارند)
سطوح منفی: پس رونده هستند.(یا پشت زمینه)
پرسپکتیو سطح: سطوح اگر در عمق حرکت کنند
 
4-   حجم:  تعریف: چهارمین عنصر بصری است که از لحاظ ریاضی دارای طول و عرض و عمق می باشد
 
 
 
انواع حجم:
1-   حجم منفی: پس رونده است و در پس زمینه قرار می گیرد مثل کنده کاری
2-   حجم مثبت: پیش رونده است. مثل
3-   نقش برجسته و برهشته:
4-   حجم تو پر:
5-   حجم تو خالی
6-  فضا: تعریف: احساس فضا در زمان و مکان دریافت میگردد. همه هستی جهان در دو سطح دو بعدی و سه بعدی با فضا سر و کار دارد . وظیفه فضا»:فضا مشخص کننده هر پدیده بصری است
انواع فضا:
1- خارجی(بیرونی)
2-داخلی(اندرونی)
3-                       میانی
 
آشنایی با عناصر اولیه بصری
الف)بافت:
تعریف : یکی از عناصر هنرهای تجسمی است که معمولا با دو حس لامسه و بصری دریافت و درک می گردد که تمام پدیده ها این عالم دارای بافت بوده گستره ی تمام پدیده ها پوشیده از یک نوع بافت است که معمولا جنسیت آنها را نشان می دهد.
عناصر تشکیل دهنده بافت: 1-خط 2-سطح 3-حجم
انواع بافت: دو نوع است. 1-بافتهای نرم  2-بافتهای خشن
1-بافتهای نرم: با استفاده از خطوط نرم
2-بافتهای خشن: با استفاده از خطوط خشن  
ب)ریتم: شامل تکرار منظم و هماهنگ عناصر طبیعی و تجسمی است که براساس عوامل بیشمار و روابط ریاضی دسته بندی میشوند به عبارت دیگر ریتم عبارتند از: قانون اصلی و بنیادین طبیعت و هستی که براساس نظم معین و روابط دقیق تنظیم گردیده است.
انواع ریتم:
1-منظم: تکرار شونده-خسته کننده
2-نامنظم: تکامل یابنده-زیبا
ترکیب بندی یا کمپوزیسیون
تعریف ترکیب بندی: جای دادن منطقی عناصر تجسمی در فضای مورد نظر در سطح دو بعدی یا سه بعدی.
این ترکیب بندی تحت قواعد و اصول معینی و محاسبات دقیق انجام می گیرد.
*ترکیب بندی  (معادلش)=   برنامه ریزی برای اجرا
انواع ترکیب بندی:
1-قرینه               
 
 
2-ناقرینه
 
چرا ترکیب بندی در یک اثر هنری انجام می گیرد:
1-برای اینکه توجه مخاطب را به موضوع اصلی یا پیام اصلی جلب کند و متمرکز کردن توجه مخاطب به یک جای خاص کادر
2-زیبا شناسی میکند.
 
آشنایی با رنگ:
*خواص فیزیکی و شیمایی اجسام است که رنگ آنرا مشخص می کند.
سه رنگ اصلی: زرد-قرمز-آبی
رنگهای دوم: نارنجی-سبز-بنفش
زرد+قرمز=نارنجی
زرد+آبی=سبز

خنثی قرمز+آبی=بنفش
رنگ های نوری: قرمز-آبی-سبز

زرد
قرمز
آبی
ارغوان
فیروزه ای
زردنارنجی
یاسی
کاهویی
سبز
بنفش
نارنجی
 

انابی
رنگهای سرد
رنگهای گرم                      

خنثی  
 
 
 
 
آشنایی با روانشناسی رنگ ها (اثرات سایکو فیزیک رنگ ها)
1-رنگ و شخصیت
2-رنگ و دماو حرارت-مزه و لذت مادی و غیره
3-رنگ و وزن
4-رنگ و مذهب و رسومات مذهبی و اجتماعی
5-رنگ و شکل و فرم
6-رنگ و ثروت
7-رنگ و سیاست
8-رنگ و محیط جغرافیای و مکان
روانشناسی رنگها
1-زرد چه میگوید؟ روشن ترین دایره رنگی ،سبکترین رنگ است، و از لحاظ گرمی و سردی خنثی است. نماد علم و دانش و آگاهی و معرفت است. ویژگیهای مثبت: وقتی با سفید همراه می شود نمایانگر علم و دانش الهی و روحانی است. ویژگیهای منفی: اگر با سیاه همراه شود نمایانگر خطر و تنفر و دوری را می رساند.(رنگ متوسط است ، نه درون گراست و نه بیرون گرا)
*هر رنگی با سیاه مخلوط شود منفی و با سفید مخلوط شود مثبت است.
2-آبی چه میگوید؟سردترین و سنگین ترین دایره رنگی است. آرام بخش درونی و روحانی دارد(درون گرا است) و اگر با سفید همراه باشد روحانیتش تشدید می شود و وزنش کم می شود. مناسب برای ارتباطات بصری با مفاهیم مذهبی است . و اگر با سیاه همراه شود وهم و ترس و شفقت و بدبختی را نشان میدهد و درون گراییش کاهش پیدا میکند(درون گرای مرموز)
3-قرمز چه میگوید؟ گرمترین رنگ دایره رنگی است از لحاظ تیره روشنی متوسط است.. بسیار پرهیجان و پر تحرک . بسیار برون گرا و مادی است . حرارت زا است. مورد استفاده در رستورانها . مثبت: قرمز با سفید مانند: قرمز شهادت منفی: قرمز با سیاه مانند: صحنه های قتل و خونریزی
4-سبز چه میگوید؟ محصول ترکیب رنگ زردو آبی است که از لحاظ وزن متعادل و از لحاظ سردی و گرمی : سرد است و از لحاظ درون گرا و برون گرا : برون گرای متعادل است. نمایانگر رشد ، پیشرفت و ترقی و بالندگی است. مثل طبیعت . اگر سبز با سفید و زردهمراه باشد جنبه های مثبت و عرفانی و مذهبی تشدید می شود و اگر با سیاه همراه شود جنبه های مثبت آن خاموش میشود و رشدو بالندگی است کم می شود.
5-بنفش چه میگوید؟تیره ترین و مرموز ترین دایره رنگی است. از لحاظ سردی و گرمی متوسط است . سنگین ترین و حرارت متوسط دارد. نمایانگر دنیای آخرت است . و اگر روشن شود مثبت و عرفانی می شود و رمانتیک و شاعرانه می شود. مانند رنگ یاسمنی. (قرمز آلیزارین +آبی اولترمارین=بنفش ) وقتی با سیاه همراه می شود بسیار وهم آلود و خفقان و ظلم و ستم را میسازد مانند: حکومت نظامی
6-نارنجی چه میگوید؟ مقبول ترین رنگ دنیا است. و از لحاظ وزن متعادل است و گرایش به سبکی دارد. از لحاظ گرمی ، گرمای متوسط دارد. بین خواسته های مادی و روحی انسان تعادل ایجاد می کند. از لحاظ تحرک پذیری متعادل است. و در محیطهای رسمی بیشتر استفاده می شود. برای فضاهای اتاق خواب استفاده می کنند.
1-آشنایی با مفاهیم و کاربرد عکس و اسلاید(تصویر ثابت) –فیلم و تیزرهای تلویزیونی،برنامه های تلویزیونی (تصویر متحرک و براساس قصه پردازی است)
فیلم های سینمایی به سه گروه تقسیم بندی می شوند:
1-فیلم کوتاه از چندثانیه تا چند دقیقه
2-فیلم نیمه بلند حدودا 45دقیقه تا زیر 70دقیقه
3-فیلم های بلند سینمایی
*همه تیزرها از چند ثانیه تا چند دقیقه آموزشی و تبلیغی هستند.
*عکس: فیلم سل دارد و نگاتیو است
*اسلاید: مثبت است
ویژگیهای ارتباطی تصویرهای متحرک
1-تصاویر متحرک درگیری بصری و ذهنی برای مخاطب ایجاد می کند
2-به دلیل وجود قصه و دراماتیک بودن پیام های متعددی در آن گنجانده می شود و نتیجه گیری هم امکان پذیر می شود
3-تصویر متحرک ها از لحاظ انتقال پیام برای مخاطب تنوع و جذابیت بیشتری دارند
*مواردی مثل بودجه و زمان تولید پیام و اهمیت پیام میتواند در وجود ساختار تبلیغی و ارتباط بصری میتواند مهم باشد.
 
                                                                                  1-نور از بالا
2-آشنایی با مفاهیم نمادین نورپردازی –شیوه نورپردازی        2-نور از پایین
                                                                                 3-نورپردازی از روبرو
                                                                                 4- نورپردازی تلویزیونی
1-نوراز بالا: به معنی نورپردازی از جانب خداست و روحانی و الهی نشان داده می شود و به منظور اقناع است.شخص را محترم می کند. 
2-نورازپایین: یعنی نور از زمین ،نورخاکی و مرموز کننده است. شخص را حقیرو مرموز میکند.
3-نوراز روبرو: به معنای صداقت است و معمولادر تلویزیون و سینما استفاده می شود. و در فیلمهای به سبک اکسپرسیونیتی (سبک هیجانی و اکشن ) استفاده می شود . شخص را صادق میکند
4-نورپردازی تلویزیونی: نورها در تلویزیون روشن و بدون سایه است.
 
 
                                      1-نورپردازی واقعی
   ابزارهای نورپردازی:     
                                      2-نورپردازی کامپیوتری
 
نور واقعی: سفید رنگ است .
فرق بین نورپردازی واقعی و کامپیوتری: در نورپردازی کامپیوتری فقط در کامپیوتر است و تنوع رنگ دارد و یا دوبعدی است یا سه بعدی  است ولی در نورپردازی واقعی فقط نور سفید است.
 
تعریف نشانه شناسی: تمام آنچیزی است که برپایه قرارداد اجتماعی و از پیش نهاده چیزی را به جای چیز دیگر معرفی می کند به عبارت دیگر شامل علامات نگارشی ، نوشتاری ، آوایی ؛ آواهای فیزیکی ، نتهای موسیقی به طور کلی نشانه های زبانی دارای معانی هستند که به موجب قرارداد از پیش تعیین شده پذیرفته و درک و دریافت می شود.
مثال: تصاویر نگارشی مثل پوسترها ، کاتالوگها و تصاویر طبیعت
نوشتاری مثل الفبا و نوشته هایی که می نویسیم و برای ما دارای معانی هستند. آواهای فیزیکی مثل خمیازه کشیدن و آروق زدن
سه لایه معنایی محتوایی: طبیعی ،قراردادی ، معنایی ژرف تر (عمیق تر) که این تصاویر شامل نمادها و رمزهای نشانه ها هستند .
ارتباطات غیرکلامی از چند راه امکان پذیر می شود : حرکات ،فرازبانها ، حس بویایی ، حساسیت پوستی و حس لامسه
تصویر قراردادی: تصویری است به شکل گرافیکی با خط و خطوط و سطح تشکیل شده باشد و بر اساس یک انتخاب و قرارداد برای معنا و قرارداد نوشته شده مثل کبوتر که در منقارش دو تکه سنگ وجود دارد کار قراردادی است. ساعت نماد گذشت زمان.
دال و مدلول
هر نشانه یک دال دارد یک مدلول
دال چیست؟ تصویرمثل ساعت       مدلول چیست؟ معنی ذهنی یا تصویر ذهنی است
رمز چیست؟ نشانه های مشخص و جهت یافته ای که ذهن مخاطب را برای هدف مشخص سوق می دهد و آن معنی مشخص و دقیق است و قطعی
کپی رایت چیست؟ استفاده انحصاری از آثار هنری یعنی یک نفر مولف این اثر است . دال است درذهن مدلول به وجود می آید.
نشانه های تصویری: معنی اش قطعی نیست ولی رمزگان معنی اش قطعی است.
علامات نشانه ها و رمزها: در کامپیوتر ، ریاضی ، هندسه، فیزیک ، شیمی  با یک سری علامت نشان داده می شود گاهی رمزگان بین انسان و طبیعت است مثل سرخپوستان. رمزگان میتوانند هم دیداری هم شنیداری و هم نوشتاری و آوایی باشند.
نمادهاو سمبل: نمادها نشانه های تصویری هستند که موضوع رااز قرارداد و قانون تأویل یا تفسیر نماد از راه بازگشت و دقت به آن قرارداد یا عملکرد یا قانون و یا ایده کلی ممکن می شود.
نمادها: معانی را فشرده و یک جا جمع می کند
فرق رمزگان و نماد: فرقش این است که در رمزگان ارتباطی به عملکرد ندارد یا به قرارداد تاریخی ربطی ندارد. نمادها به عملکردشان ربط دارند به قانون ایده کلی ربط دارند .
تصاویر نمادها:
1-  تصاویر اشاره ای تصاویر فیگوراتیو: تصویر اشاره دست سربند ،اجازه گرفتن،پیشانی بند بسیجی نماد بسیجی و رزمنده بودن است.
2-  گل لاله نماد شهادت ، گل سرخ نماد زن ،
چند نمونه از رمزگان: علامت فیزیک، ریاضی،شیمی ، عناصر شیمی ، شاخه گل شکسته ، علامت مرگ هلال احمر
تصاویر استعاره ای: تصاویری هستند که به شکل عملکردی یعنی بیان تصویری ما را به دنیای دیگری هدایت میکنند که این دنیا موازی با معانی ذهنی ماست. مثل جاده که در ذهن ما مسیر زندگی یا سرنوشت انسان را معنا می دهد.
(تعریف کاملتر تصاویر استعاره ای: معنای ذهنی که از یک تصویر طبیعی برداشت میشود)
*همه نمادها تصویر نیستند.
دلالت های ضمنی نمادها : نمادها میتوانند معانی موازی هم داشته باشند با توجه به معنی موازی نمادها باید دقت لازم در کابرد نمادها به کار برده شود تا نماد معنی مورد نظر را به مخاطب منتقل کند. استفاده از نمادهای بین المللی به ما کمک میکند که از هر نمادی استفاده نکنیم.
اشکالات و آفت کاربرد نمادها: اشکالات(مثل آهنگ سباستین باخ که مجاهدین خلق از آن به عنوان سرود آغازین برنامه های خود استفاده می کنند و استفاده از آن بدون توجه به موضوع موجب اشکال برداشتی می شود.) مثل: تبدیل شدن به پازل یکی از نمادها تفسیر نشود
آفت کاربرد نمادها: نمادهایی که میتوانند معنی بد بدهند اگر دقیق انتخاب نشوند میتوانند معنی بد بدهند مثل چیزهایی که برای انسان زشت است.
*اگر در ارتباطات ما محدوده جغرافیایی خاصی را در نظر داریم میتوانیم از نمادهایی که مربوط به رسم و رسوماتی که مخصوص آن منطقه است استفاده کنیم در غیر اینصورت اگر نمادهای ما جهانی است باید از نمادهایی استفاده کنیم که بین المللی باشند.
 عدم تأویل یا تفسیر نمادها: بعضی نمادها هستند که قابل تاویل و تفسیر نیستند به این خاطر که این نمادها گستره معنایی زیاد دارند مخاطب در بین معانی مختلف معلق می ماند. مثال: شمشیر که میتواند نشانگر جنگ و یا عدالت باشد.
 
 
قدرت نمادها:
1-  در فشردن معانی و کمپرس کردن در نمادها است  که از طریق نمادها میتوان معانی را فشرد و کمپرس کرد.
2-  تسهیل در انتقال پیامهای و معانی پیچیده و غیرقابل تصویر
*رمزهای بیشتر در رسانه های غیرتصویری ، نوشتاری وسعت دارند اما نمادها و استعاره ها ی در رسانه هایی مانند تلویزیون سینما و اینترنت و تصویر های مانند پوستر و کاتالوک و غیر کابرد دارند.
آشنایی با صفحه آرایی:
تعریف صفحه آرایی: صفحه آرایی هنری است که وظیفه آن 1-ایجاد انگیزه بیشتر برای خوانندگان 2-راحتی خواندن3-ایجاد جذابیت های ظاهری 4-زیبایی(جذابیتهای بصری) توسط هنرمندان رشته ارتباط بصری اجرا و عمل می شود.
صفحه آرایی در چه موضوعاتی اجرا می شود؟
1-  قطع
2-  موضوع
3-  مخاطب
ارزش صفحه آرایی: بعضی از هنرمندان تصویر کم رنگی را در نظر می گیرند و روی تصویر با رنگ متفاوتی می نویسند. قالیچه ها قرینه هستند.
 
 
قواعد صفحه آرایی:
1-صفحه آرا اطلاع می دهد
2-توجه را جذب یا جلب می کند یعنی تمرکز می دهد به نقاط خاص صفحه
3-سرگرم می کند
4-آگاه می سازد
5-صفحه آرایی در واقع ترکیبی از تصویر-حروف-رنگ و غیره می باشد
نکات حائز اهمیت در صفحه آرایی؟
1-انتخاب مناسب نوع خط
2-متناسب بودن فواصل سطرها
3-در نظر گرفتن فضاهای پر و خالی صفحه
آشنایی با ریتم (ضرب آهنگ)در هنرهای مختلف
1-    هنرهای نمایشی-سینما-تصویر متحرک(کارتون)
2-    تلویزیون و برنامه های تلویزیونی (تدوین برنامه های تلویزیونی ، سریال ها و برنامه های ترکیبی برنامه های ج و د )
3-    ریتم در هنرهای دیگر مثل موسیقی ، رقص و حرکات موزون ، نقاشی مجسمه سازی و صحنه آرایی
*در فیلمهای سینمایی که در آنها صحنه های پر تحرک ، اکشن،تعقیب و گریز،هیجان زیادی داشته باشد در آن صحنه ها باید ریتم یا ضرب آهنگ تند و سریع داشته باشیم تا بتوانیم اطلاعات کافی و مناسب از آن صحنه ها دریافت کنیم. اگر مخاطبان شما کودکان باشند به دلیل کم حوصله بودن و پرتحرک بودن کودکان و به این خاطر که بچه ها جمله هایشان کوتاه هستند باید ریتم تند باشد.
 *برنامه های ترکیبی برنامه هایی هستند که از چند آیتم مثل مجری،خبر،گزارش مردمی،و ... تشکیل شده است و نیاز به ریتم دارند اما اگر مخاطبانشان کودک باشند باید ریتم شان تند باشد و اگر مخاطبان بزرگسالان باشند بستگی به موضوع برنامه دارد و درحالت عادی ریتم متعادل است.
*ریتم در هنرهای نقاشی و گرافیکی(هنرهای مکانی هستند که فضا را اشغال می کنند) تصویری هستند و در روی بوم یا مکان وقوع ریتم گذاری می کنند. ریتم در مجسمه ها از شکل و نوع و سطح و نقطه آن تشکیل شده است .اصولا میگویند مجسمه خوب مجسمه ای است که ناخودآگاه شما به دور آن بچرخید برای دیدن آن.
 
جمع بندی درس و سرفصل های تدریس شده
1-هفت فاکتور مهم زیبا شناسی در ارتباطات بصری کدامند؟
1-زیبا شناسی در رنگ
2-زیبایی شناسی در طبیعی بودن یا انتزاعی بودن: (انتزاع یعنی خطی و گرافیکی شده یک تصویر را گویند) مثلا : کبوتری سفید با شاخه زیتون نماد صلح است و اگر رنگش سفید نباشد معنای دیگری پیدا می کند و پیام صلح دیگر نیست. بعضی از تصاویر ما به صورت طبیعی قابل تفهیم است و بعضی دیگر با انتزاعی شدن .
*گرافیکی بودن تصویر: یعنی استریلیزه شدن تصویر یا خلاصه شدن تصویر
3-زیبایی شناسی در نظم و بی نظمی . هر دوی اینها عنصر ارتباطی هستند در خدمت زیبا شناسی
4-زیبایی شناسی در عناصر اولیه بصری شامل (شکل و فرم –ریتم-بانت-سطح)
5-زیبایی شناسی در عناصر اولیه شامل کمپیزیسیون. کمپزسیون ها قرینه و نا قرینه هستند. دایره نشانه خداوند است. (دایره یک نقطه است که در حال بزرگ شدن است. خداوند مرکز آن و بقیه دایره ها کهکشان ها هستند. دایره نرم و مهربان است. 
6-زیبایی شناسی در عناصر اولیه بصری شامل تعادل و توازن
7-زیبایی شناسی در هارمونی و هماهنگی همه چیز یک تصویر . (هارمونی در رنگ همخوانی دارد. هارمونی دو نوع است : 1-هارمونی با استفاده از رنگهای متضاد (آبی با نارنجی ، قرمز با سبز،بنفش با زرد) وقتی مثلا قرمز و بنفش را به کار بریم هارمونی نداریم .  2-استفاده از رنگهای کنارهم یا رنگهای همجوار می باشد. گروه رنگهای زرد و نارنجی میتوانند هارمونی ایجاد کنند یا گروه آبی های تیره
  

برچسب‌ها: درس ارتباطات تصویری
[ چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 13:28 ] [ حبیب شیخی ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

امکانات وب