مدرسه مجازی علوم ارتباطات و روابط عمومی
آموزشی و خبری 
 

 

 

پکیج کامل آموزشی دوره کاردانی روابط عموی همراه با تست(۱)

روزنامه نگاری(اصول خبرنویسی)در روابط عمومی

 

اصول خبر نويس 

خبر: خبر را خبرنگار تهيه مي کند و خبرنگار در سازمان وسايل ارتباط جمعي کار مي کند. 

خبرنگار بايد:

1-    استعداد و ذوق کافي و شم خبري داشته باشد.

 

2-    مسئوليت حرفه اي داشته باشد.

 

3-    آموزش تخصصي ديده باشد يعني اخبار را سريع منتقل کند

 

4-    واقع گر باشد

 

5-    ساده نويس باشد

 

 

 

گسترش علوم ارتباطات و نياز بشر به کسب اخبار و آگاهيهاي روزمره ي جهاني در حداقل زمان و ارزش گذاري خبر در گذر ثانيه ها سبب شده است تا ضمن توسعه اي سازمانهاي ارتباط جمعي تخصصهاي گوناگوني با توجه به اين نيازها به وجود آيد.

 

 

 

سازمان تحريريه:

 

هر سازمان تحريريه در روزنامه ها – مجله ها – خبرگذاريها و راديو و تلويزيون از عوامل ذيل تشکيل يافته اند که با توجه به نوع رسانه ي خبري و همچنين مخاطبين آن مي تواند تغييراتي را شامل شود.

 

1-  سردبير: وظيفه سردبير که در رأس سازمان خبري يا تحريريه قرار مي گيرد هماهنگ کردن عوامل اجرايي يا فعاليتهاي آنان با خط و مشي رسانه ايجاد ارتباط و هماهنگي بين گروهها – شعب يا سرويسهاي گوناگون و اعمال مديريت در کليه بخشهاي خبري نظارت بر امور خبري و تعيين برنامه هاي کوتاه مدت يا بلند مدت براي حسن اجراي کار است به همين خاطر سردبير – روزنامه نگاري آگاه است که بر تمام امور روزنامه نگاري آگاهي و اشراف دارد و يا با ياري گرفتن از علم مديريت در وسايل ارتباط جمعي بهترين و بيشترين بهره را از عوامل خبري خود مي گيرد.

 

2-  معاون سردبير: معاون سر دبير در حکم جانشين و قائم مقام سردبير فعاليت مي کند و در واقع همراه و همگام سردبير ناظر بر اجراي کار است.

 

3-  دبير سرويس: سازمانهاي خبري از سرويسهاي گوناگوني تشکيل يافته اند که با توجه به نيازهاي خبري مخاطبان شکل مي گيرند.

 

سرويسهاي مختلف : سرويس سياسي – اقتصادي – خارجي – اجتماعي و حوادث – شهرستانها – فرهنگي و آموزشي – گزارش و نظر سنجي- مقاله ها و نامه هاي وارده و غيره

 

تعداد سرويسهاي خبري بستگي به گستردگي سازمان خبري از يک سو و احساس نياز به وجود مي آيد و هر سرويس مي تواند به چند بخش تقسيم شود مثلا" سرويسهاي خارجي به بخشهاي مختلفي مانند بخش آسيا – آمريکا – اروپا و غيره تقسيم مي شوند.

 

 

 

4-  دبير فني: مسئوليت بخش صفحه آرائي ، صفحه بندي و بطور کلي امور فني از لحظه ي حروف چيني تا مرحله ي چاپ و نظارت بر چاپ را بر عهده دارد.

 

5-  ويراستاري (هيأت ويراستاران ): جايگاهي شاخص در تحريريه ها دارند آنان هستند که وظيفه ي تطبيق فعاليت خبرنگاران و روزنامه نگاران را با خط و مشي روزنامه ارزيابي و به عنوان کانال پالايش اخبار عمل مي کنند.

 

6-  سرويس عکس: در برخي از سازمانهاي خبري که خبرنگاران آشنائي با عکاسي خبري ندارند سرويس جداگانه اي به نام سرويس عکس تأمين قسمتهاي تصويري را بر عهده مي گيرد که اين سرويس براي قسمتهاي مختلف سياسي ، اقتصادي، هنري، ورزشي و غيره تشکيل مي شود.

 

7-  آرشيو عکس و خبر: مخزن و گنجينه هاي اطلاعاتي و تکميل کننده اخبار و ياد آورنده ي رويدادهاي گذشته در هر سازمان خبري آرشيو است.

 

8-    اتاق خبر: اصطلاحي است که به مرکز دريافت و ارسال اخبار توسط دستگاههاي فاکس گفته مي شود.

 

9-  کتابخانه: در کنار تحريريه ها به عنوان مرکز مطالعات آزاد و تخصصي وجود کتابخانه ها نه تنها لازم بلکه حياتي است.

 

 

 

   مفاهيم اساسي در خبرنويسي: ( مهم )

 

1)    درستي خبر

 

2)    روشني خبر: قابل فهم باشد ساده و روان باشد

 

3)    جامعيت خبر: به همه ي عناصر خبري پاسخ بدهد

 

 

 

خبرنگار کيست؟

 

 

 

خبرنگار کسي است که با اتکاء به ذوق و استعداد شخصي پس از گذرانيدن دوره ي آموزشي و تخصصي وظيفه ي کسب – تهيه – جمع آوري و تنظيم اخبار و انتقال آنها را از طريق وسايل ارتباط جمعي بر عهده دارد.

 

 

 

خبر چيست؟

 

 

 

تعاريف گوناگوني با ابعاد مختلفي از خبر ارائه شده است:

 

 

 

ـ خبر گزارشي است از واقعيتها ولي هر واقعيتي را نمي توان خبر ناميد

 

ـ خبر پيامي است که احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد

 

ـ خبر الزاما" گزارش رويدادهاي جاري نيست ممکن است واقعه اي که سالها قبل رخ داده با نمايان شدن اطلاعات تازه ارزش خبري پيدا کند مانند اکتشافات باستانشناسي

 

ـ خبر رويدادي است که قرار است اتفاق بيافتد اما هنوز رخ نداده است

 

ـ خبر رويدادي است که براي يک نفر يا گروهي ارزش خبري دارد براي گروه ديگر ممکن است بي ارزش باشد.

 

 

 

ارزشهاِي خبرِي:

 

 

 

هر روز صدها و شاِيد هزاران روِيداد کوچک و بزرگ در جهان اتفاق مِي افتد اما امکان تهِيه گزارش و خبر از همه آنها وجود ندارد.

 

اهِيمت شناخت ارزشهاِي خبرِي در اِين است که مِي تواند هم خبرنگار را در شناخت و فهم خبر ِيارِي کند و هم در تنظِيم خبر مورد بهره بردارِي قرار مِي گِيرد.

 

 

 

1-    دربرگِيرِي :

 

روِيداد هنگامِي داراِي ارزش دربرگِيرِي است که بر روِي افراد زِيادِي در زمان حال و آِينده تأثِير بگذارد در دربرگِيرِي در مورد مخاطبان ِيک رسانه نسبِي است و ِيک روزنامه ِي عمومِي که مخاطبان از همه ِي قشرهاِي جامعه دارد باِيد با درنظر گرفتن ارزش دربرگِيرِي خبر خود را تنظِيم کند.

 

مثال: شناسنامه همه اِيرانِيان تعوِيض مِي شود.

 

پزشکان از پرداخت مالِيات معاف شوند

 

اصناف بِيمه اجبارِي مِي شوند

 

 

 

2-    شهرت:

 

اشخاص حقِيقِي و حقوقِي به خاطر فعالِيتها و معروفِيتشان ، ملِي ، فراملِي، شناخته شده اند و ارزش خبرِي دارند. شهرت ممکن است بار مثبت ِيا منفِي داشته باشد . شخصِيتهاِي مذهبِي – سِياسِي – فرهنگِي در بِين مردم شناخته شده اند ِيا ِيک سازمان ِيا اداره اِي به خاطر خدمت در بِين مردم شناخته شده است اِين مسائل داراِي ارزش خبرِي هستند.

 

مثال: وزِير بهداشت در مورد آنفلونزاِي خوکِي گفت:

 

رئِيس جمهور به اِيران بازگشت

 

استقلال باخت

 

برج مِيلاد رو به انهدام است

 

 

 

3- برخوردها ، اختلافات و درگِيرِيها ِي اِين روِيداد حاوِي ارزش خبرِي هستند. روِيدادهاِيِي مانند برخورد مِيان گروهها – ملتها و غِيره که هر روز هزاران خبر در مورد برخوردها در روزنامه نوشته مِي شود دلِيل اهمِيت اِين ارزش خبرِي اِين است که سبب به هم خوردن امنِيت مادِي و معنوِي مِي شود . تظاهرات دانشجوئِي در کره جنوبِي

 

برخورد دو قطار که 100 کشته داد

 

سقوط هواپِيما که 176 نفر کشته شدند . رقاِيت دو حزب سِياسِي در آستانه انتخابات آمرِيکا.

 

 

 

4-  استثناها و شگفتِي ها: شامل روِيدادهاِيِي مِي شود که استثناِيِي، غِير عادِي، عجِيب و نادر است مانند: اختراعات- اکتشافات و غِيره اِين روِيدادها داراِي ارزش خبرِي هستند.

 

مثال : زن 90 ساله اِي دخترِي را بدنِيا آورد

 

زنِي در استرالِيا 12 قلو زائِيد . نهنگها خودکشِي مِي کنند

 

 

 

5- بزرگِي و فراوانِي تعداد اِين ارزش خبرِي به اعداد و آمار مربوط است. ارقام ممکن است تعداد نفرات ِيا خسارتهاِي جانِي ِيا مالِي باشد. مثال: هفتاد نفر در برخورد دو اتوبوس کشته شدند.

 

تِيم فوتبال استقلال ِيک گل خورد.

 

 

 

6-  مجاورت: همان طور که واقعه ای برای یک نفر خبر است ممکن است برای فرد دیگر خبر نباشد. رویدادهایی که برای یک شهر خبر است ممکن است برای شهر  دیگر ارزش خبری نداشته باشد. مجاورت به دو صورت می تواند برای مخاطبان ارزش خبری داشته باشد . مجاورت جغرافیای و مجاورت معنوی.

 

مثال1: مجاورت جغرافیایی : بزرگترین سد خاورمیانه بر روی کارون احداث می شود مجاورت معنوی جان مسلمانان در سروستان در خطر است.

 

 

 

7-  زمان یا تازگی رویداد: زمان وقوع یا تازگی رویداد به مطلب خبری ارزش ویژه می بخشد اگر خبری اتفاق بیافتد و همان روز گزارش نشود ازدیدگاه روزنامه نگاری به تاریخ پیوسته است رسانه ها به طور دائم با هم در رقابت هستند. اگر خبری به موقع گزارش نشود به منابع دیگر رجوع می کنند. حتی اگر خبر ارزشهای دیگر مانند دربرگیری – برخورد – شهرت و غیره را نیز داشته باشد چون در زمان خودش گزارش نشده است تازگی خود را از دست می دهد.

 

عناصر خبر:   ( مهم )

 

 که  - کجا – کی – چه – چرا – چگونه

 

که: روزنامه نگار باید دقیقا" بداند که چه کسی، کسانی یا چیزی در پیدایش رویداد دخالت داشته اند. عنصر که به معنای چه کسی یا چه چیزی است، مثال 1: نخست وزیر هند با مقامات روسیه دیدار کرد( افراد حقیقی)

 

مثال 2: تیم فوتبال استقلال با نتیجه ی یک بر صفر پیروز شد. (افراد حقوقی)

 

مثال 3: قطار حامل مواد سوختنی در مسیر تهران ، اهواز از ریل خارج شد. (چه چیزی)

 

 

 

کجا: همانطور که در مورد ارزش مجاورت جغرافیایی – معنوی گفته شد محل رویداد در ارزش دهی به خبر تأثیر دارد. یک رویداد شهری یا کشوری نسبت به یک خبر خارجی برای خواننده ارزش خبری افزون تری داد. مثال : کرمان – خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران طرح برق رسانی روستای دارستان با هزینه چهار میلیون ریال پایان یافت. مثال: انفجار یک بمب در نزدیکی فروشگاه قدس در خیابان ولی عصر چهار کشته بر جای گذاشت.

 

کی (زمان): از ارزشهای خبری زمان یا تازگی اخبار از اهیمت ویژه ای برخوردار است. اگر زمان وقوع رویداد حائز اهمیت است خبرنگار باید تازگی خبر را در همان ابتدا بازگو کند. مثال: هفته ی آینده نتایج آزمون سراسری اعلام خواهد شد.

 

مثال 2: ساعت هشت و سی و پنج دقیقه و چهل و یک ثانیه بامداد سال نو شمسی تحویل می شود.

 

چه: در خبرنویسی عنصر چه، به ماهیت و فعلیت رویداد مربوط می شود. خواه فعلی صورت پذیرد و یا انجام نپذیرد. چه ممکن است یک حادثه ای رانندگی یا آتش سوزی باشد. از میان مطالب متعدد باید مواردی را انتخاب کرد که ارزش خبری بیشتری داشته باشد. مثال: بازدید بیش از 650 هزار نفر از مردم کویت از نمایشگاه

 

مثال: امضای قرارداد صدور بیش از 450 میلیون دلار کالا به کویت

 

در مصاحبه ها بطور کلی عناصر که و چه نسبت به سایر عناصر از اهمیت بیشتری برخورداد است و عنصر چه اهمیتش نسبت به عناصر دیگر بیشتر است.

 

چرا: عنصر چرا علت دلیل یا انگیزه ی به وجود آمدن رویداد را بیان می کند. عنصر چرا و چگونه هنگام تهیه ی گزارشهای تشریحی و تحلیلی یا لیدهای تشریحی و تحلیلی و بیشتر از سایر موارد مورد استفاده قرار می گیرد. زیرا در اینگونه گزارشهای خبری – خبرنگار زمان بیشتری را برای کسب و بررسی علت، انگیزه یا نحوه و چگونگی بوجود آمدن رویداد خبری در اختیار دارد .  مثال: شدت بارندگی سبب جاری شدن سیل در استان مازندران شد و به مبلغ صد میلیون ریال خسارت بر جای گذاشت.

 

چگونه: عنصر چگونه نحوه ی چگونگی و طریقه ی رویداد را بیان می کند. مثال : یک فروند هواپیمای نیروی هوایی در جریان پرواز آموزشی سقوط کرد.

 

 

 

لید: چکیده ی خبر را می گویند.

 

 

 

تیتر : فعل ندارد وبیشتر از هفت کلمه هم نباید باشد.

 

  سوالات درس روزنامه نگاری(کد 5017)آزمون جامع مهر ماه سال ۸۸

 

46-کدام یک از موارد زیر، در رأس سازمان خبری یا تحریریه قرار میگیرد ؟

 

1)سردبیر            2) مدیر مسئول

 

3) صاحب امتیاز       4) دبیر سرویس

 

47- مهم ترین عامل ابهام خبری، کدام است؟

 

1) نوع تنظیم خبر             2) کمبود وقت

 

3) عدم صحت خبر                4) درست درک نکردن موضوع خبر،توسط خبر نگار

 

48- جمله «حقوق بازنشستگان دولت ، 15 درصد افزایش می یابد.» کدام ارزش خبری را شامل می شود؟

 

1)شهرت           2) تعدادو مقدار     

 

3) دربر گیری     4) مجاورت

 

49- حادثه ای که تاحدودی به زبان ، فرهنگ ، مذهب و باورها ی اشخاص مرتبط است،کدام ارزش خبری را دارد؟

 

1)شهرت                2) در برگیری    

 

3) مجاورت فیزیکی      4) مجاورت معنوی

 

50-در کدام صورت ، ذکر نام افراد در لید ، جایز می باشد؟

 

1) با آمدن نام اشخاص ،قیافه آن شخص تداعی شود .

 

2) هیج وقت در لید، ذکر نام اشخاص ذکر نمی شود.

 

3) همیشه در لید،ذکر نام اشخاص لازم است

 

4) به صورت تاریخی بالید تنظیم شده باشد

 

51- «بر اثر برخورد دو قطار در نزدیکی مشهد ، حداقل 10 نفر کشته شدند».در این خبر ، کدام عنصرخبری برجسته شده است؟

 

1)چگونه          2) چرا         3) کجا         4) که

 

52-کدام لید زیر، در نگارش خبرهای حوادث ، ورزشی و هنری، کاربرد بیشتری دارد؟

 

1)فهرستی         2) فشرده    

 

3) غیرمتعارف     4) چند خبری

 

   

 

53- کدام سبک خبر نویسی،از لحاظ تیترنویسی و ماکت بندی کار را مشکل می کند؟

 

1)تاریخی     2) هرم وارونه   

 

3) تشریحی    4) پایان شگفت انگیز

 

54- خبرهایی که دارای ارزش خبری عجایب و استثنا هستند ، بهتر است به چه سبکی تنظیم شوند؟

 

1)تاریخی     2) هرم وارونه   

 

3) تشریحی    4) پایان شگفت انگیز

 

55- «خبرهای رادیو و تلویزیون ،باید "ساندویچی "باشد».این عبارت بیانگر کدام ویژگی خبراست؟

 

1)کوتاه و پیچیده بودن            2) داغ و قابل هضم

 

3)کوتاه و قابل هضم               4) بلند و قابل هضم

 

56-سابقه خبر ، درکدام قسمت خبر قرار می گیرد؟

 

1)بعد از لید یا مقدمه   2) در لید یا مقدمه  

 

3) دری آخر خبر          4) همه موارد

 

 

 

57-کلمه یا عبارت کوتاهی که در بالای تیتر اصلی قرار میگیرد و معمولا فعل ندارد،کدام است؟

 

1)سوتیتر          2)روتیتر        

 

3)میان تیتر           4)خلاصه تیتر

 

58- اولین الگوی ارتباطی دروازه بانی، توسط کدام اندیشمند ارائه شد؟

 

1)وستلی و مک لین    2) بال اسنایدر   

 

3) دیوید وایت           4) کورت لونین

 

59- کدام یک از افراد زیر،از معروف ترین پیشگامان روزنامه نگاری نوین است؟

 

1)گابریل گارسیا       2) نورمان مایلز         

 

3) تام ولف           4) تام ویکر

 

60- دامنه وسیع تهیه کدام نوع گزارش، موضوع های گوناگون سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی می باشد؟

 

1)روز             2)تحقیقی            

 

3)خبری            4)از مکان

 

  سوالات درس روزنامه نگاری(کد 50۲۱)آزمون جامع مهر ماه سال ۸۸

 

اصول خبر نویسی (کد 5021)

 

16-کدام یک ا ز موارد زیر ، در رأس سازمان خبری یا تحریریه قرار می گیرد؟

 

1)سردبیر               2) مدیر مسئول

 

3)صاحب امتیاز          4) دبیر سرویس

 

17ُ- مهم ترین عامل ابهام خبری،کدام است؟

 

1) نوع تنظیم خبر              2) کمبود وقت     

 

3) عدم صحت خبر          

 

4) درست درک نکردن موضوع خبر ،توسط خبر نگار

 

18- جمله «حقوق بازنشستگان دولت ، 15 درصد افزایش می یابد.» کدام ارزش خبری را شامل می شود؟

 

1)شهرت           2) تعدادو مقدار     

 

3)دربر گیری      4) مجاورت

 

19- حادثه ای که تاحدودی به زبان ، فرهنگ ، مذهب و باورها ی اشخاص مرتبط است،کدام ارزش خبری را دارد؟

 

1)شهرت               2) در برگیری    

 

3) مجاورت فیزیکی    4) مجاورت معنوی

 

20- در کدام صورت ، ذکر نام افراد د رلید ، جایز می باشد؟

 

1) با آمدن نام اشخاص ،قیافه آن شخص تداعی شود .

 

2) هیج وقت در لید، ذکر نام اشخاص ذکر نمی شود.

 

3) همیشه در لید،ذکر نام اشخاص لازم است

 

4) به صورت تاریخی بالید تنظیم شده باشد

 

21- «بر اثر برخورد دو قطار در نزدیکی مشهد ، حداقل 10 نفر کشته شدند».در این خبر ، کدام عنصرخبری برجسته شده است؟

 

1)چگونه          2) چرا         3) کجا         4) که

 

22 - کدام لید زیر، در نگارش خبرهای حوادث ، ورزشی و هنری، کاربرد بیشتری دارد؟

 

1)فهرستی         2) فشرده    

 

3) غیرمتعارف     4) چند خبری

 

23- کدام سبک خبر نویسی،از لحاظ تیترنویسی و ماکت بندی کار را مشکل می کند؟

 

1)تاریخی         2) هرم وارونه   

 

3) تشریحی        4) پایان شگفت انگیز

 

24- خبرهایی که دارای ارزش خبری عجایب و استثنا هستند ، بهتر است به چه سبکی تنظیم شوند؟

 

1)تاریخی           2) هرم وارونه   

 

3) تشریحی          4) پایان شگفت انگیز

 

25- «خبرهای رادیو و تلویزیون ،باید "ساندویچی "باشد».این عبارت بیانگر کدام ویژگی خبراست؟

 

1) کوتاه و پیچیده بودن           2) داغ و قابل هضم

 

3) کوتاه و قابل هضم              4) بلند و قابل هضم

 

26- سابقه خبر ، درکدام قسمت خبر قرار می گیرد؟

 

1)بعد از لید یا مقدمه   2)در لید یا مقدمه

 

3) در آخر خبر               4) همه موارد

 

27-کلمه یا عبارت کوتاهی که در بالای تیتر اصلی قرار میگیرد و معمولا فعل ندارد،کدام است؟

 

1)سوتیتر         2) روتیتر       

 

3) میان تیتر     4) خلاصه تیتر

 

28- اولین الگوی ارتباطی دروازه بانی، توسط کدام اندیشمند ارائه شد؟

 

1)وستلی و مک لین       2) بال اسنایدر  

 

3) دیوید وایت          4) کورت لونین

 

29- کدام یک از افراد زیر،از معروف ترین پیشگامان روزنامه نگاری نوین است؟

 

1)گابریل گارسیا         2) نورمان مایلز     

 

3) تام ولف              4) تام ویکر

 

30- دامنه وسیع تهیه کدام نوع گزارش، موضوع های گوناگون سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی می باشد؟

 

1)روز              2) تحقیقی    

 

3) خبری             4) از مکان

سوالات تستی رشته روابط عمومی شماره 1

 

 

[ پنجشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۹ ] [ 12:33 ] [ حبیب شیخی ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

امکانات وب